Terapia odruchów dynamicznych i posturalnych

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych jest ukierunkowana na czynniki i procesy ruchowego rozwoju.

Terapia dokonuje się poprzez stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Terapia skierowana jest do dzieci z:

 • ADHD, ADD;

 • zaburzeniami mowy;

 • trudnościami w nauce, dysleksją;

 • lękami i fobiami;

 • ze spektrum autyzmu;

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym;

 • zachowaniami agresywnymi;

 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Rehabilitacja fizjoterapeutyczna

Treść

Terapia taktylna

Głównym celem terapii taktylnej jest wytworzenie bądź wzmocnienie świadomości ciała. Następuje to dzięki stymulacji zmysłu dotyku ? terapeuta dostarcza dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, by pacjent był w stanie wykształcić w sobie reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.

Cele:

 • uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu;

 • regulacja i normalizacja percepcji dotykowej;

 • równoważenie napięcia mięśniowego;

 • wspieranie procesu integracji sensorycznej;

 • aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno-motorycznej;

 • kształtowanie świadomości kinestetycznej.

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna to indywidualny program ćwiczeń, które zachęcają mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat.

Celem programu jest poprawa następujących funkcji:

 • poczucie własnego ciała i lepsza koordynacja;

 • równowaga statyczna i dynamiczna;

 • lateralizacja i percepcja przestrzenna;

 • integracja międzypółkulowa;

 • wielozadaniowość;

 • integracja sensoryczna;

 • automatyzacja ruchu;

 • promocja zdolności fizycznych i poznawczych.

Aktualne badania dowodzą, że opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.

muzykoterapia i arteterapia

Ruch dla uczenia się

Treść

Metoda werbo-tonalna

(dla dzieci od 3 miesiąca życia)

Cele:

 • rozwinięcie mowy;

 • prawidłowa prozodia;

 • rehabilitacja słuchania.

W programie uwzględnione są następujące elementy:

 • zabawy fonacyjne z zabawkami;

 • rytm ciała ? głoski;

 • rytm muzyczny ? wyliczanki, melodie, wyklaskiwanie, ruchy rąk;

 • ćwiczenia równowagi;

 • graficzne odwzorowywanie rytmów ? rysowanie.

Wczesna interwencja logopedyczna

Treść

SensoPaka

SensoPaka jest ciekawą propozycją zajęć stymulacyjnych dla dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów.

Dzięki ustrukturalizowaniu jest dla uczestnika bezpieczną emocjonalnie propozycją by wszedł w kontakt ze swoim ciałem, otoczeniem oraz ludźmi. Zachęca do otwarcia na relacje ze światem. Pomaga w pobudzeniu rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego, a także w eliminowaniu zachowań trudnych, niepożądanych.

W pracy tym programem główny nacisk kładziemy na rozwijania zdolności komunikacyjnych poprzez dotyk, ruch i muzykę oraz dostosowanie stymulacji do możliwości percepcyjnych odbiorców. Każda sesja składa się z kilku polisensorycznych stymulacji odbywających się w tle odpowiednich dźwięków muzyki. Sekwencje te są starannie dobrane tak, aby zapewnić różnorodność stymulacji.

Zajęcia z wykorzystaniem tego programu odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. Zajęcia odbywają się na platformie rezonansowej, która pozwala na lepszy odbiór dźwięków otoczenia i dostosowanie ich do możliwości percepcyjnych osoby z zaburzeniami. Umożliwia pełne wykorzystanie zmysłu dotyku i propriocepcji, a także resztek słuchu i wzroku.

Dla kogo jest przeznaczona?

 • dla dzieci wymagających wczesnej interwencji;

 • dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

 • dla osób, które jednocześnie nie słyszą i nie widzą;

 • dla osób z zaburzeniem funkcjonowania zmysłów;

 • dla osób z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi;

 • dla osób z autystycznym spektrum zaburzeń

oraz do pracy z osobami:

 • ciągle wokalizującymi;

 • nieaktywnymi i nieśmiałymi;

 • wiotkimi i spastycznymi;

 • lubiącymi muzykę.

Terapia logopedyczna

Treść

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

Kontrola nad ciałem rozwija się stopniowo - poczynając od głowy, przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania się dłonią. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, bardziej precyzyjnymi.

Początkowo dziecko osiąga umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowe, wraz z którymi doskonali się sprawność małej motoryki. Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna ukierunkowana jest na poprawę funkcjonowanie dziecka w otoczeniu i naukę nowych umiejętności. Podchodząca do człowieka całościowo i podmiotowo, z uwzględnieniem jego wyjątkowości i indywidualnych potrzeb.

Główne cele terapii behawioralnej:

 • modyfikacja zachowań trudnych;

 • komunikacja;

 • samodzielność;

 • umiejętności społeczne;

 • nauka umiejętności przedszkolnych lub szkolnych;

 • współpraca z rodzicami.

Dla każdego dziecka terapeutka opracowuje:

 • indywidualny system motywacyjny;

 • programy terapeutyczne;

 • program modyfikacji zachowania;

 • plan samodzielnego działania;

 • pomoce terapeutyczne;

 • system monitorowania postępów w nauce.

Terapia prowadzona jest przez certyfikowaną terapeutkę.

Diagnozy i konsultacje

Treść

Terapia psychologiczna

Treść

Schumann 3D System

 Schumann 3D System działa zapobiegawczo, kojąco i przynosi natychmiastową ulgę w bólu przy wielu schorzeniach.

- dla poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,

- przeciwdziała obciążeniom fizycznym i psychicznym,

- aktywuje produkcję płynu międzystawowego oraz regenerację chrząstek,

- przeciwdziała sklejaniu się tkanki łącznej,

- poprawia funkcję amortyzacyjną dysków,

- wspiera ukrwienie,

- reguluje przemianę materii,

- działa pozytywnie przy zapaleniach i chronicznych bólach,

- wspomaga gojenie się ran,

- wpływa pozytywnie przy stresach i stanach lękowych,

- reguluje ciśnienie krwi i polepsza jej przepływ,

- aktywuje przepływ limfy, 

- wpływa stymulująco na układ nerwowy,

- działa kojąco przy bólach bioder i ramion,

- wspomaga zdrowy sen,

- przywraca ciału harmonię,

- aktywuje system immunologiczny,

- usuwa blokady i napięcia,

- wspomaga trawienie,

- wskazane dla pacjentów z objawami Alzheimera oraz udaru

Zajęcia pedagogiczneZajęcia mają charakter indywidualny lub grupowy, w szczególności rozwijane są:

 • uczenie się poprzez rozwój zdolności poznawczych, osobowości, komunikowania się;

 • uczenie się poprzez rozwój pamięci, myślenia twórczego i wyobraźni;

 • rozwój emocjonalny dzieci ? wrażliwości i empatii;

 • rozwój społeczny ? komunikowanie się i współpraca w grupie.Podczas zajęć dziecko rozwija takie zdolności jak:

 • pamięć

 • myślenie

 • wyobraźnia

 • poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym

 • wzmacnia poczucie bezpieczeństwa

 • wzmacnia poczucie własnej wartości

 • wzmacnia poczucie przynależności do grupy i akceptacji, które są podstawą prawidłowego rozwoju. 


Program zajęć dostosowywany jest do wieku dzieci i ich potrzeb.

Terapia surdopedagogiczna

Celem terapii surdopedagogicznej jest rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz ogólna stymulacja rozwoju dziecka z wadą słuchu. Obejmuje ona w szczególności m.in.:

- ćwiczenia z zakresu wychowania słuchowego czyli takie ćwiczenia słuchowe, które doskonalą percepcję, różnicowanie i identyfikację dźwięków oraz rozumienie mowy,

- usprawnianie percepcji słuchowej,

- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz artykulacyjne,

- wzbogacanie zasobu słownikowego ? biernego oraz czynnego,

- rozwijanie kompetencji językowej czyli poprawnego posługiwania się językiem

oraz wszelkie oddziaływania pedagogiczne mające na celu rozwój dziecka z wadą słuchu.

 

Na zajęciach pojawiają się elementy wczesnej nauki czytania, metody werbo - tonalnej oraz audytywno ? werbalnej.

Terapia kierowana jest do dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym oraz szkolnym, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz poziomu umiejętności.

Możliwa jest realizacja zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych

 

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej ma na celu integrację bodźców zmysłowych oraz płynących do ośrodkowego układu nerwowego doświadczeń poprzez zabawę. W trakcie terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz dokonywane jest usprawnienie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego, na których te umiejętności bazują.

Terapia integracji sensorycznej ma na celu:

 • eliminowanie, hamowanie bądź ograniczanie niepożądanych bodźców współtowarzyszących nadwrażliwości sensorycznej;
 • dostarczanie silnych bodźców w przypadku występowania podwrażliwości sensorycznej.

Terapia skierowana jest do dzieci:

 • ze spektrum autyzmu (ASD)
 • z ADHD;
 • wadami genetycznymi;
 • niepełnosprawnością umysłową;
 • w wieku przedszkolnym oraz szkolnym mających problemy z codziennym funkcjonowaniem.

 

Trening umiejętności społecznych

Celem zajęć jest pomoc dziecku w rozwijaniu osobowości i nabywaniu kompetencji społecznych.

Podczas spotkań dzieci będą miały możliwość:

 • poznawania i doskonalenia umiejętności społecznych oraz nabywania sprawności do wykorzystania ich w sytuacjach rzeczywistych;

 • rozwijania umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie;

 • rozwoju emocjonalnego i uczenia się, jak radzić sobie z emocjami, postępować w sytuacjach trudnych, rozwiązywać konflikty.

 

Korzyści z udziału w zajęciach:

 • dzieci rozwiną swoje zdolności poznawcze ? poznają normy i zasady społeczne, rozwiną empatię poznawczą i uczą się właściwych zachowań społecznych;

 • rozwiną swoją motywację ? łatwiej i chętniej będą wchodzić w relacje z innymi ludźmi;

 • zdobędą umiejętności społeczne, które będą mogły stosować w codziennym życiu.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa, zwana również terapią cranio-sacralną, polega na delikatnym uciskaniu odpowiednich punktów w obrębie czaszki, miednicy, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych.

Terapia prowadzi do poprawy krążenia w naczyniach krwionośnych, ukrwienie narządów oraz pracę układu nerwowego.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest niezwykle skuteczna między innymi przy problemach takich jak:

 • bóle głowy (również migreny);
 • ADHD;
 • autyzm;
 • epilepsja;
 • porażenie mózgowe;
 • napięcia;
 • stres;
 • bezsenność;
 • depresja;
 • problemy z uczeniem się;
 • dysleksja;
 • artretyzm;
 • ischias;
 • przewlekłe urazy.